HANDELSSBETINGELSER FOR SOLWANG DESIGN APS

1. Information om Solwang Design ApS

Denne hjemmeside, www.solwangdesign.dk (herefter kaldet Hjemmesiden), er ejet og drevet af det danske firma Solwang Design ApS, CVR-nr. 31759773, Hanehovedvej 56, 3300 Frederiksværk (herefter kaldet ”Solwang”).

Firmaet kan kontaktes på telefon +45 21 19 17 27 og pr. e-mail på info@solwangdesign.dk.

2. Aftalegrundlag

Disse betingelser er gældende for alle ordrer afgivet af kunden via Hjemmesiden, pr. telefon, pr. e-mail eller på enhver anden måde, der resulterer i et køb.

Ved placering af en ordre via Hjemmesiden, bekræfter kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

3. Tilbud og ordrebekræftelse

En vare kan bestilles af kunden via Hjemmesiden, pr. telefon, pr. e-mail eller på anden måde, men Solwang er ikke bundet af kundens bestilling, og bindende aftale er således først indgået, når Solwang fremsender skriftlig ordrebekræftelse eller faktura.

Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen eller fakturaen og fremsætte skriftlige indsigelser herimod straks. Fremsætter kunden ikke skriftlige indsigelser inden denne frist, er ordrebekræftelsen bindende. Solwang bærer intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen.

Solwang er kun forpligtet i henhold til indholdet af ordrebekræftelsen eller fakturaen. Indhold på Hjemmesiden, i brochure eller lignende er ikke bindende for Solwang, medmindre dette er anført i ordrebekræftelsen eller fakturaen.

Solwang forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere en ordre uden begrundelse.

Ved bestillinger, der specialproduceres til kunden, påbegyndes produktion af den aftalte leverance først efter Solwang har modtaget købesummen.

4. Leveringsbetingelser og leveringstid

Levering sker ab lager Frederiksværk. Levering sker således på kundens risiko, uanset at levering rent praktisk foranstaltes af Solwang.

Leveringstiden er omtrentlig og er afhængig af kundens betaling af fakturaen for så vidt angår forudbetalende kunder. Delleverancer kan finde sted.

Nægter kunden, eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde Solwangs udgifter og/eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

5. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser (herunder priser angivet i kataloger og på Hjemmesiden) angives i DKK, ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter og lign. er Solwang berettiget til at ændre de overfor kunden tilbudte og/eller aftalte priser med ti (10) dages varsel.

Købesummen forfalder til betaling på den på fakturaen angivne forfaldsdag, eller senest 8 dage fra fakturadato, hvis ingen forfaldsdag fremgår. Ved betaling med bankoverførsel anses betaling for sket, når pengene er tilgængelig på den af Solwang angivne konto.

Ved forsinket betaling beregnes morarente med 2 % pr. måned fra forfaldsdag.

6. Produktinformation

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger og andet reklamemateriale, er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

7. Fortrydelsesret

Solwang yder ingen fortrydelsesret eller returret for erhvervskunder.

8. Ansvar for forsinkelse

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, betragtes levering senest 10 dage efter aftalt leveringstid på grund af Solwangs forhold i enhver henseende som rettidig levering.

Såfremt forsinkelse skyldes, at Solwang er i en situation som angivet i punkt 12 (force majeure), udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

9. Reklamation og mangler

Ved levering skal kunden straks og senest inden to (2) dage fra leverancens modtagelse foretage en sådan undersøgelse af det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Reklamation over synlige mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen dog senest to (2) dage efter levering. Reklamation over skjulte synlige mangler skal ske skriftligt ved konstatering dog senest to (2) dage efter disse er eller burde være opdaget.

Den absolutte reklamationsfrist er 12 måneder fra leveringsdato. Enhver reklamation efter dette tidspunkt vil blive afvist.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er Solwangs ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden rimelig tid. Solwang er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. Solwang yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.

Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser.

Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangle, som kan tilregnes Solwang, skal kunden erstatte de udgifter, Solwang måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter.

10. Ansvarsbegrænsning

Kunden kan kun gøre krav på rettigheder, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår er eller som følger af deklaratoriske lovregler.

Solwang giver ingen garantier, udtrykkelige, underforståede, lovmæssige eller ej, og Solwang frasiger sig specifikt ethvert garanti for varens egnethed til bestemte formål, medmindre andet er angivet direkte på disse vilkår.

Solwangs ansvar og forpligtelse til at udbedre mangler omfatter ikke mangler, der opstår som følge af kundens anvendelse af en vare i forbindelse med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker varens funktionalitet, fejl der opstår som følge af kundens modifikation af varen på nogen måde, defekter der opstår som følge af kundens anvendelse af varen på en måde, den ikke er beregnet til, defekter opstået som følge af uagtsomhed på vegne af kunden eller tredjemand, fra slitage, ulykke, brand eller andre eksterne årsager, ændringer eller reparation, kommerciel brug eller mangler i relation til manglende opfyldelse af krav eller ønsker til funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og klart er beskrevet i ordrebekræftelsen.

Solwang er på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskade.

Solwangs ansvar kan i intet tilfælde overstige det samlede fakturabeløb for den pågældende kunde, og Solwang er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ovenstående begrænsninger af ​​ansvar gælder også for Solwang så vidt Solwang måtte blive ansvarlig over for kunden uden for kontrakt.

Solwangs eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og Solwang påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.

11. Produktansvar

Solwang påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.

12. Force majeure

Solwang er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som Solwangved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lign.

13. Solwangs immaterielle rettigheder

Kunden er bekendt med at alle immaterielle rettigheder til Solwang’s varemærker og design tilkommer Solwang.

14. Lovvalg og værneting

Disse betingelser og alle ordrer, aftaler og leverancer fra Solwang er underlagt dansk lov med undtagelse af CISG. Tvister skal afgøres ved Solwangs hjemting som første instans.